Klaar terwijl u wacht!
reparatie OPSTUREN

Algemene voorwaarden Quick Fix repair

Artikel 1: Definities
1.1. Algemene voorwaarden: de onderhavige Algemene voorwaarden.
1.2. Quick Fix Repair: gebruiker van deze algemene voorwaarden, het bedrijf dat reparatiewerkzaamheden aan consumentenelektronica uitvoert.
1.3. Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Quick Fix Repair onderhandelt over de
totstandkoming van een overeenkomst en/of met Quick Fix Repair een overeenkomst aangaat. Quick Fix Repair
en Klant worden in het hiernavolgende ook wel tezamen aangeduid met “partijen”.
1.4. Product: (defecte) consumentenelektronica.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst en toepasselijkheid van de Algemene
voorwaarden
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Quick Fix Repair en de klant. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat een door de klant ondertekend
reparatieformulier door Quick Fix Repair is ontvangen. Het reparatieformulier is gebaseerd op de door
klant aan Quick Fix Repair verstrekte informatie welke bij de reservering is verstrekt, zoals merk en type
van het te repareren product, klachtomschrijving en meegeleverde accessoires van de klant. Het
reparatieformulier wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2.2. De overeenkomst komt in plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie,
afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
2.3. Bij het tekenen van het reparatieformulier gaat de klant akkoord met het onderzoek van de door
de klant geleverd product.
2.4. De overeenkomst wordt aangegaan voor het genoemde product zoals op het reparatieformulier.
2.5. Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden wordt vernietigd, blijven de overige
bepalingen van deze Algemene voorwaarden van kracht. In voornoemde geval zullen partijen in
onderhandeling treden om overeenstemming te bereiken aangaande een alternatieve bepaling die
de oorspronkelijke bepaling zoveel als mogelijk zal benaderen.
2.6. Toepasselijkheid van eventueel door de klant gehanteerde Algemene voorwaarden wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken uitdrukkelijk geen deel uit van de overeenkomst.
2.7. Eventuele afwijkingen van deze Algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden
overeengekomen en zijn slechts rechtsgeldig voor zover deze door Quick Fix Repair schriftelijk zijn
aanvaard.


Artikel 3: Klachten/defecten
3.1. Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten c.q. defecten die door klant op het
reparatieformulier zijn omschreven.
3.2. Indien bij onderzoek blijkt dat er andere of meerdere defecten aanwezig zijn aan het door de
klant geleverd product, wordt voorafgaand aan de reparatiewerkzaamheden contact opgenomen
met de klant.


Artikel 4: Prijs
4.1. De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van de prijzen zoals vermeld op
de website van Quick Fix Repair
4.2. Indien de prijs van een bepaalde reparatie niet op de website van Quick Fix Repair
weergegeven staan kan dit door de klant (ook) telefonisch en per e-mail worden opgevraagd.
4.3. Indien de reparatiekosten hoger uitvallen dan voorafgaand afgesproken met de klant, neemt
Quick Fix Repair direct contact op met de klant.
4.4. De prijs van de reparatie kan eventueel worden vermeerderd met de verzendkosten of
voorrijkosten. Dit wordt voorafgaand overlegd met de klant.
4.5. Alle prijzen op de website van Quick Fix Repair zijn inclusief 21% BTW.


Artikel 5: Prijsopgave per e-mail
5.1. De klant kan per e-mail een verzoek richten aan Quick Fix Repair om een prijsopgave per e-mail.
5.2. De prijsopgave per e-mail vermeldt in ieder geval het reparatiebedrag, de verzendkosten, het
BTW-percetage en het BTW-bedrag.


Artikel 6: Vrijblijvend onderzoek
6.1. Indien bij onderzoek van het product blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan het
bedrag zoals vermeld op het reparatieformulier of website van Quick Fix Repair, wordt contact opgenomen met de klant met de vraag of de klant akkoord gaat dat de reparatie wordt uitgevoerd voor die hogere prijs.
6.2. In dergelijke gevallen vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant.
6.3. Wanneer het reparatieformulier of de website van Quick Fix Repair geen prijsopgave bedrag vermeldt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, wordt na onderzoek contact opgenomen met de klant om de concrete prijs door te geven. Hierbij wordt de klant gevraagd of de reparatie mag worden uitgevoegd voor het desbetreffend bedrag. Ook in dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant.
6.4. Indien de klant de prijsopgave te hoog vindt of om een andere reden het product niet wilt laten
repareren door Quick Fix Repair, kan de klant afzien van verdere dienstverlening door Quick Fix Repair. Hierbij betaalt de klant enkel de eventuele verzendkosten voor eventuele retourzending van het product
naar de klant.


Artikel 7: Kwaliteit
7.1. Indien daarover niets anders afgesproken tussen partijen, wordt bij de reparatie gebruik
gemaakt van nieuwe onderdelen, of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk onderdeel gebruikelijk is, refurbished onderdelen.
7.2. Wanneer de klant dat vooraf verzoekt, stelt Quick Fix Repair de vervangen onderdelen, met
uitzondering van de geruilde onderdelen, ter beschikking aan de klant.


Artikel 8: Verlies van Data
8.1. Quick Fix Repair is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van data van de klant.
8.2. Een aantal reparaties zoals o.a. vervanging van moederborden, vervanging van harde schijven of
softwarematige reparaties gaan altijd gepaard met verlies van data.
8.3. De klant is altijd zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen van data, middels een back-up.


Artikel 9: Vochtschade onderzoek
9.1. Voor een product dat vochtschade heeft opgelopen brengt Quick Fix Repair €25.00 in rekening
ongeacht of het product nog werkend gemaakt kan worden of wanneer de klant het product niet laat
herstellen of deze niet meer te herstellen is in verband met de te hoge kosten of de kosten ten
opzichte van de nieuwwaarde van het product.
9.2. De onderzoekskosten zoals genoemd in artikel 9.1. komen te vervallen wanneer de klant het
product laat herstellen voor het, tussen partijen, afgesproken bedrag.
9.3 De onderzoekskosten zoals genoemd in artikel 9.1. komen evenwel te vervallen indien de klant
het defecte product door Quick Fix Repair, milieuvriendelijk, laat verwijderen.
9.4. Tevens kan het voorkomen dat na het onderzoek functieverbetering of -vermindering optreedt
in verband met corrosie van of aan componenten in het defecte product. Quick Fix Repair kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld daar dit het gevolg is van de opgelopen schade in combinatie met de
poging het toestel te herstellen.


Artikel 10: Aansprakelijkheid
10.1. Quick Fix Repair is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product, de toebehoren en
accessoires, alsmede voor schade daaraan, ontstaan vanaf het tijdstip van ontvangst tot aan het
moment van retour (zending).
10.2 Indien tijdens een reparatie een onderdeel van een product expliciet door Quick Fix Repair wordt
beschadigd, is Quick Fix Repair aansprakelijk voor deze schade en zal Quick Fix Repair het onderdeel van het betreffende product kosteloos vervangen.
10.3. Indien een product per post dient te worden retour gezonden naar de klant wordt altijd gebruik
gemaakt van 'aangetekende verzekerde verzending' -dienst van PostNL. Schadevergoeding bij een
aangetekende verzekerde verzending is EUR 500,00 t/m EUR 5.000,00, dit afhankelijk van de waarde
van het product. Enkel de materiële schade wordt vergoed in de vorm van een identiek of
gelijkwaardig product.
10.4. De verzekering als bedoeld in artikel 10.3. wordt door PostNL afgegeven en wordt bij eventueel
verlies of schade door Quick Fix Repair met PostNL afgehandeld. Quick Fix Repair betaalt de klant het
schadebedrag retour direct nadat PostNL de claim heeft afgehandeld en toegekend.
10.5. Van artikel 10.3. mag niet worden afgeweken, tenzij de klant anders heeft aangegeven en dit
bevestigd heeft in een e-mail conversatie tussen partijen.


Artikel 11: Berichtgeving afgeronde reparaties
Na reparatie ontvangt de klant bericht per telefoon of per e-mail met een korte omschrijving van de
verrichte werkzaamheden alsmede de gegevens voor betaling van de reparatie.


Artikel 12: Garantie
12.1. Quick Fix Repair geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van 12 maanden op de
reparatiewerkzaamheden en de vervangen onderdelen van het betreffend product.
12.2.Deze garantietermijn gaat in op het moment van in ontvangst nemen van het product door de
klant of op het moment van de verzending van het product naar de klant.
12.3. Op schoonmaakbeurten c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten
met bliksem-, water-, zand-, val- of vochtschade, wordt alleen garantie gegeven op de door
Quick Fix Repair vervangen onderdelen, tenzij op de reparatiefactuur uitdrukkelijk het tegendeel is
vermeld.
12.4. Verder vervalt de garantie op het moment dat het product, welke door BudgetFix is
gerepareerd, door de klant zelf of andere derde(n) wordt geopend.
12.5. Bij Breuk-, Val-, Stoot-, Druk-, en Waterschade vervalt de garantie, zoals bedoeld in artikel 12.1.
automatisch.
12.6. Wanneer binnen vier maanden na reparatie of verzending van het gerepareerde product de
klachten genoemd, zoals genoemd in artikel 3 terugkeren en de oorzaak hiervan duidelijk in verband
staan met de voorgaande reparatie, zal Quick Fix Repair het defect onder garantie proberen op te lossen.
12.6.a. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige
reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.
12.6.b.Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie,
worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 4 aan de klant doorgegeven,
waarna de klant dan wel of niet akkoord geeft voor verdere afhandeling van de reparatie.
12.6.c. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie periode niet opnieuw in.
12.6.d. Een terugkerende klacht is niet per definitie een zelfde technisch defect.
12.7 Door Quick Fix Repair uitgevoerde reparaties kunnen de fabrieksgarantie doen vervallen.
12.8 Fabrieksgarantie geldt op producten jonger dan 2 jaar.
12.9 Val-, breek-, stoot- of waterschade valt niet onder fabrieksgarantie.


Artikel 13: Niet betaalde producten/diensten
13.1. Indien na drie (3) achtereenvolgende schriftelijke mededelingen per telefoon of e-mail van
Quick Fix Repair aan de klant dat het product gereed is, de klant gedurende een periode van twee (2)
maanden heeft nagelaten voor een betaling te zorgen, gaat de klant automatisch akkoord met dat
het product aan Quick Fix Repair wordt afgestaan en vervalt hiermee het eigendomsrecht van de klant. Het product kan door de klant niet meer worden gerevindiceerd op grond van artikel 5:2 van het
Nederlands Burgerlijk Wetboek.
13.2. Quick Fix Repair is in gevallen zoals bedoeld in artikel 13.1. bevoegd het product te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen. De extra gemaakte kosten voor het verhalen van
het verschuldigde bedrag zijn voor rekening van de klant.
13.3. Voor producten waarbij na onderzoek blijkt dat het toestel niet meer op een economisch
haalbare wijze hersteld kan worden zal de klant hiervan op de hoogte gesteld worden per telefoon of
e-mail. Daarin wordt ook de keuze gegeven om het defecte product retour te ontvangen na betaling
van de aangetekende verzekerde retourkosten. Zijn deze kosten niet voldaan binnen een termijn van
vier (4) weken na op de hoogte stellen van de klant zal Quick Fix Repair uiteindelijk overgaan tot (op
milieuvriendelijke wijze) verwijdering van het product. Er zijn dan geen verdere kosten voor de klant.
13. 4. Van artikelen 13.2. en 13.3. kan niet worden afgeweken, tenzij voorafgaand anders is
overeengekomen tussen partijen.


Artikel 14: Geschillen
14.1. Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend
een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen.
14.2. Alle overige geschillen, zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de
burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de
vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. Quick Fix Repair blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
14.3. De klant heeft het recht gedurende vijf (5) weken nadat Quick Fix Repair zich op het voorgaande
artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het
toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

Broerenstraat 3
8011 VB Zwolle
Website : www.quickfixrepair.nl [1] [2]
E-mail: info@quickfix.nl
Tel: 038-7370019